ศรีมังกรแก้ว ภัสสราภรณ์, ประดับทอง อมร, สิรันทวิเนติ จินดาวรรณ, เชยชมศรี สุดาวรรณ, และ เชยชมศรี วิน. 2020. “การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของน้ำดีจระเข้ (Crocodylus Siamensis) ในหนูแรท สายพันธุ์ Sprague Dawley”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 62 (1). Nonthaburi, Thailand:16-25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/240847.