โสนะมิตร์ กิตติมา, และ เอื้อตรงจิตต์ ยุพเรศ. 2020. “การประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 62 (1). Nonthaburi, Thailand:26-35. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/240850.