เวชประสิทธิ์ นวลฉวี, จเรสิทธิกุลชัย จันทิมา, เผ่านักรบ นฤมล, และ รอยตระกูล สิทธิรักษ์. 2020. “การประเมินผลเปปไทด์สังเคราะห์ต้านจุลินทรีย์ต่อ Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 62 (2). Nonthaburi, Thailand:59-75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/242962.