ไตรศิริวาณิชย์ สกาลิน, และ ชัยอารยะเลิศ อุบลวรรณ. 2020. “การทวนสอบวิธีตรวจปริมาณแอนติเจนของ Diphtheria ในวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 62 (2). Nonthaburi, Thailand:76-85. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/242985.