บุญสูง จิรพรรณ, และ บุญสูง ธรรมรัตน์. 2020. “การเตรียมสารละลายมาตรฐานเอทานอลสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 62 (2). Nonthaburi, Thailand:96-105. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/242990.