เสวะนา จิราภรณ์, สินาคม บุษราคัม, และ อ่วมอ่อง บุญเสริม. 2020. “ประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดยุงลายบ้านโดยการพ่นฝอยละเอียดแบบกึ่งภาคสนาม”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 62 (4). Nonthaburi, Thailand:343-51. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/246276.