ไทยศรี หรรษา, กระเสาร์ เปี่ยมนุกูล, ทองเงา เพ็ญพรรณ, นามมูลน้อย สุภาพร, กรศิริปัญญา ทิพวัลย์, วิริยะอุตสาหกุล นภาพรรณ, จงใจเทศ นันทยา, สุภานุวัฒน์ จุฑารัตน์, และ มหาศิริมงคล สุรัคเมธ. 2023. “ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไทรอยด์สติมูเลติงฮอร์โมนของทารกแรกเกิดกับปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดา และการประเมินภาวะไอโอดีนระดับประชากรรายพื้นที่ในปี พ.ศ. 2562: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไทรอยด์สติมูเลติงฮอร์โมนของทารกแรกเกิดกับปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดา”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 65 (4). Nonthaburi, Thailand:237-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/264206.