อุทยมกุล สุมนมาลย์. 2023. “การเตรียมห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลในการตรวจหาเชื้ออุบัติใหม่: ประสบการณ์จากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถาบันบำราศนราดูร: การเตรียมห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 65 (4). Nonthaburi, Thailand:325-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/264259.