[1]
โสนะมิตร์ ก. และ เอื้อตรงจิตต์ ย., “การประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน”, ว กรมวิทย พ, ปี 62, ฉบับที่ 1, น. 26–35, มี.ค. 2020.