[1]
เวชประสิทธิ์ น., จเรสิทธิกุลชัย จ., เผ่านักรบ น., และ รอยตระกูล ส., “การประเมินผลเปปไทด์สังเคราะห์ต้านจุลินทรีย์ต่อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus”, ว กรมวิทย พ, ปี 62, ฉบับที่ 2, น. 59–75, มิ.ย. 2020.