[1]
ไตรศิริวาณิชย์ ส. และ ชัยอารยะเลิศ อ., “การทวนสอบวิธีตรวจปริมาณแอนติเจนของ Diphtheria ในวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ”, ว กรมวิทย พ, ปี 62, ฉบับที่ 2, น. 76–85, มิ.ย. 2020.