[1]
บุญสูง จ. และ บุญสูง ธ., “การเตรียมสารละลายมาตรฐานเอทานอลสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ”, ว กรมวิทย พ, ปี 62, ฉบับที่ 2, น. 96–105, มิ.ย. 2020.