[1]
เสวะนา จ., สินาคม บ., และ อ่วมอ่อง บ., “ประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดยุงลายบ้านโดยการพ่นฝอยละเอียดแบบกึ่งภาคสนาม”, ว กรมวิทย พ, ปี 62, ฉบับที่ 4, น. 343–351, ธ.ค. 2020.