ศรีมังกรแก้ว ภ., ประดับทอง อ., สิรันทวิเนติ จ., เชยชมศรี ส., และ เชยชมศรี ว. “การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของน้ำดีจระเข้ (Crocodylus Siamensis) ในหนูแรท สายพันธุ์ Sprague Dawley”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปี 62, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, น. 16-25, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/240847.