โสนะมิตร์ ก., และ เอื้อตรงจิตต์ ย. “การประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปี 62, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, น. 26-35, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/240850.