เวชประสิทธิ์ น., จเรสิทธิกุลชัย จ., เผ่านักรบ น., และ รอยตระกูล ส. “การประเมินผลเปปไทด์สังเคราะห์ต้านจุลินทรีย์ต่อ Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปี 62, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 59-75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/242962.