ไตรศิริวาณิชย์ ส., และ ชัยอารยะเลิศ อ. “การทวนสอบวิธีตรวจปริมาณแอนติเจนของ Diphtheria ในวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปี 62, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 76-85, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/242985.