บุญสูง จ., และ บุญสูง ธ. “การเตรียมสารละลายมาตรฐานเอทานอลสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปี 62, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 96-105, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/242990.