เสวะนา จ., สินาคม บ., และ อ่วมอ่อง บ. “ประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดยุงลายบ้านโดยการพ่นฝอยละเอียดแบบกึ่งภาคสนาม”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปี 62, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, น. 343-51, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/246276.