ไทยศรี ห., กระเสาร์ เ., ทองเงา เ., นามมูลน้อย ส., กรศิริปัญญา ท., วิริยะอุตสาหกุล น., จงใจเทศ น., สุภานุวัฒน์ จ., และ มหาศิริมงคล ส. “ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไทรอยด์สติมูเลติงฮอร์โมนของทารกแรกเกิดกับปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดา และการประเมินภาวะไอโอดีนระดับประชากรรายพื้นที่ในปี พ.ศ. 2562: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไทรอยด์สติมูเลติงฮอร์โมนของทารกแรกเกิดกับปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดา”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปี 65, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023, น. 237-4, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/264206.