อุทยมกุล ส. “การเตรียมห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลในการตรวจหาเชื้ออุบัติใหม่: ประสบการณ์จากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถาบันบำราศนราดูร: การเตรียมห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปี 65, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023, น. 325-38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc/article/view/264259.