อินสว่าง เ., อ่อนเส็ง ส. ., แสงโสรัตน์ ณ., ไชยสิทธิ์ ณ., & บุญจันทร์ อ. (2021). คุณภาพผลิตภัณฑ์โลหิตเม็ดเลือดแดงเข้มข้นชนิดเม็ดเลือดขาวตํ่าของ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย. Health Science Clinical Research, 36(2), 13–24. https://doi.org/10.1016/hscr.v36i2.252237