อินสว่าง เ.; อ่อนเส็ง ส. .; แสงโสรัตน์ ณ.; ไชยสิทธิ์ ณ.; บุญจันทร์ อ. คุณภาพผลิตภัณฑ์โลหิตเม็ดเลือดแดงเข้มข้นชนิดเม็ดเลือดขาวตํ่าของ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย. Health Science Clinical Research, Uttaradit Hospital, v. 36, n. 2, p. 13–24, 2021. DOI: 10.1016/hscr.v36i2.252237. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/hscr/article/view/252237. Acesso em: 1 jul. 2022.