วัฒนชีวโนปกรณ์ เ., ตันพรพิทักษ์ ภ., เล็กพุฒิกานต์ พ., โภคศิริ ธ. and ศิลกุล ศ. (2021) “ความชุก ปัจจัย และผลกระทบของอาการปวดศีรษะจากไมเกรน ในนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”, Health Science Clinical Research. Uttaradit Hospital, 36(2), pp. 35–46. doi: 10.1016/hscr.v36i2.252201.