อินสว่าง เ., อ่อนเส็ง ส. ., แสงโสรัตน์ ณ., ไชยสิทธิ์ ณ. and บุญจันทร์ อ. (2021) “คุณภาพผลิตภัณฑ์โลหิตเม็ดเลือดแดงเข้มข้นชนิดเม็ดเลือดขาวตํ่าของ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย”, Health Science Clinical Research. Uttaradit Hospital, 36(2), pp. 13–24. doi: 10.1016/hscr.v36i2.252237.