อินสว่าง เ., อ่อนเส็ง ส. ., แสงโสรัตน์ ณ., ไชยสิทธิ์ ณ., and บุญจันทร์ อ. “คุณภาพผลิตภัณฑ์โลหิตเม็ดเลือดแดงเข้มข้นชนิดเม็ดเลือดขาวตํ่าของ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย”. Health Science Clinical Research, vol. 36, no. 2, Dec. 2021, pp. 13-24, doi:10.1016/hscr.v36i2.252237.