วัฒนชีวโนปกรณ์ เศรษฐดา, ตันพรพิทักษ์ ภัทราพร, เล็กพุฒิกานต์ พุธิตา, โภคศิริ ธนกฤต, and ศิลกุล ศุภวิชญ์. “ความชุก ปัจจัย และผลกระทบของอาการปวดศีรษะจากไมเกรน ในนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”. Health Science Clinical Research 36, no. 2 (December 30, 2021): 35–46. Accessed February 25, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/hscr/article/view/252201.