อินสว่าง เจนจิรา, อ่อนเส็ง สุรเชษฎ์, แสงโสรัตน์ ณิชาภัทร, ไชยสิทธิ์ ณมน, and บุญจันทร์ อุไรวรรณ. “คุณภาพผลิตภัณฑ์โลหิตเม็ดเลือดแดงเข้มข้นชนิดเม็ดเลือดขาวตํ่าของ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย”. Health Science Clinical Research 36, no. 2 (December 28, 2021): 13–24. Accessed July 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/hscr/article/view/252237.