1.
อินสว่าง เ, อ่อนเส็ง ส, แสงโสรัตน์ ณ, ไชยสิทธิ์ ณ, บุญจันทร์ อ. คุณภาพผลิตภัณฑ์โลหิตเม็ดเลือดแดงเข้มข้นชนิดเม็ดเลือดขาวตํ่าของ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย. HSCR [Internet]. 2021 Dec. 28 [cited 2022 Jul. 1];36(2):13-24. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/hscr/article/view/252237