[1]
ธัญรัตน์ศรีสกุล อ. 2018. นวัตกรรมทางสุขภาพ. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 1, 1 (มิ.ย. 2018), 58–64.