[1]
ถุงทอง ศ. 2018. บทบาทพยาบาลในการสนับสนุนการจัดการตนเอง ของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 1, 1 (มิ.ย. 2018), 46–57.