[1]
เอกอภิชน ธ. 2018. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 1, 1 (มิ.ย. 2018), 12–24.