[1]
มัคสิงห์ ว., โต๊ะยุโส๊ะ น. และ พันธ์ฤทธิ์ดำ จ. 2019. ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน้ำของเด็กวัยเรียน. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 2, 2 (ธ.ค. 2019), 63–76.