[1]
อุไรวรรณ ผ., ลี้ยุทธานนท์ ม. และ แก้วสกุลทอง จ. 2019. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และภาวะซึมเศร้า ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 2, 1 (มิ.ย. 2019), 12–24.