[1]
รัตนมณี ก., หีตอักษร ช. และ ลวนางกูร ส. 2019. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสนทนาเรื่องเพศกับบุตรของบิดา มารดาและผู้ปกครองที่มีบุตรวัยรุ่นตอนต้น ในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 2, 1 (มิ.ย. 2019), 48–57.