[1]
ประสิทธิ์เวช ป., สระทอง ผ., พลอินทร์ ส. และ ยอดทอง ด. 2019. ผลของการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ต่อความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 2, 1 (มิ.ย. 2019), 73–86.