[1]
เพิงใหญ่ ช. 2019. การรับรู้ความหมายและประสบการณ์เกี่ยวกับความมุ่งมั่นทางจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 2, 1 (มิ.ย. 2019), 107–118.