[1]
ศรีสมบูรณ์ ป., ดำรงสัตย์ ภ., เพียรธัญญกรรม ณ. และ อาจธรรม ว. 2019. ผลของการใช้โปรแกรมเตรียมความพร้อมด้วย Flipped classroom ก่อนฝึกปฏิบัติงานต่อความเครียดและพฤติกรรมกล้าแสดงออกตามคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 2, 1 (มิ.ย. 2019), 196–207.