[1]
พรหมบุตร ร., พญารัง จ. และ นาวาสมุทร ว. 2020. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้บาดเจ็บ เพื่อลดภาวะเสี่ยงการตกเลือดจากการบาดเจ็บช่องท้อง. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 3, 1 (มิ.ย. 2020), 46–58.