[1]
คชนาม ม. 2020. การเปรียบเทียบผลลัพธ์ ระหว่างการสอนแบบมีแบบแผน และการสอนแบบปกติในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 3, 2 (ธ.ค. 2020), 15–24.