[1]
จันทร์วิน บ., ชิ้นพงค์ ส. , วิชช์วัฒนางกูร อ. , จันทร์แย้ม อ. และ โยธินวัฒนบำรุง อ. 2021. การศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ กับพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของประชาชน ในอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 4, 2 (ธ.ค. 2021), 150–161.