[1]
ธนาโรจน์ ศ., ไพศาล ว. , ธรรมสุวรรณ์ ศ., ศรีทิม ว., สุตาวงค์ แ., สุเนตรม ศ., ชุ่มชิต ศ. และ พรหมขุนทอง ศ. 2022. การพัฒนาแอปพลิเคชันแคร์ฟีเวอร์ (Care Fever) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการภาวะไข้ด้วยตนเอง. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 5, 1 (มิ.ย. 2022), 158–167.