[1]
กุลกฤษฎา ข. 2022. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างสุขภาพต่อความรู้ พฤติกรรม และน้ำหนักของเด็กวัยรุ่นตอนต้น. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 5, 2 (ธ.ค. 2022), 63–75.