[1]
ไชยเพชร เ. 2022. การยกระดับมาตรฐานการผลิตขนมจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 5, 2 (ธ.ค. 2022), 76–89.