[1]
ภาสพานทอง ส., เพ็ญศิรินภา น. และ ธรรมกุล ธ. 2023. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอาการกำเริบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร . วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 6, 1 (มิ.ย. 2023), 1–14.