(1)
ถุงทอง ศ. บทบาทพยาบาลในการสนับสนุนการจัดการตนเอง ของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง. J Health Res and Innov 2018, 1, 46-57.