(1)
อุดมกิจพิพัฒน์ จ.; โสภา น.; เศาจวุฒิพงศ์ ร. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้ในการดูแลตนเอง และทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น. J Health Res and Innov 2018, 1, 35-45.