(1)
ธัญรัตน์ศรีสกุล อ. มูลนิธิฉือจี้ไต้หวันกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์. J Health Res and Innov 2018, 1, 70-79.