(1)
มัคสิงห์ ว.; โต๊ะยุโส๊ะ น.; พันธ์ฤทธิ์ดำ จ. ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน้ำของเด็กวัยเรียน. J Health Res and Innov 2019, 2, 63-76.