(1)
อุไรวรรณ ผ.; ลี้ยุทธานนท์ ม.; แก้วสกุลทอง จ. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และภาวะซึมเศร้า ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี. J Health Res and Innov 2019, 2, 12-24.